Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

 
 
 
A Rose
 
A rose is a special flower
That has it’s own unique power
Just one simple rose, not a pile
Can make the saddest person smile
A rose is one of God’s most beautiful creations That fills the heart with warmth and sensation When the fragrance of a rose
Reaches the tip of your nose
It fills your heart with delight and cheer
Knowing those you love are near
Today give a rose to the ones you love
The sweet smelling fragrance
from heaven above.
 
unknown
Reacties

 

 

 

 

 Beautiful Flower

 
There was a beautiful flower
God sent to us on earth
It came one day when it rained
Such a beautiful flower,
who had much to gain
You see it was put in the garden of hope
Only special people see
A miracle from heaven, came to be.
 
It was unlike any other flower
that was made
For God, Himself picked it
and gave it all He gave
I was very lucky, when I found
this garden of hope
The beautiful flower was surrounded
by birds and butterflies.
 
I wanted it the most. I prayed
to God to let me have it
Yet I knew if I picked it
and broke the stem
This flower could not live.
So I made a mark so I could find it
And the beauty would never give in.
 
God spoke to me from
His Kingdom above
He loves me so much,
for I was made from His love
I reminded Him of the birds
and butterflies
He granted the wish, that I too
would have wings to fly.
 
A beautiful flower, in the garden
which God calls hope
I now can see it, my eyes
are open with deep love
I am not forgotten, when
you see a bird or butterfly
I will live in hearts,
for I have reached the sky.
 
@Linda Ann Henry
 
 
Where there are birds and butterflies
there is hope.
 
Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength. Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness. Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.
( 1 Chronicles 16:28-30 )(KJV)
 
Here's my thought for the day.
 
God's hand is in every
beautiful thing we see,
take time to smell the flowers
and enjoy what God has made. 
 
unknown
Reacties

 

 

 

Roses and Thorns

 
We all have thorns in life.
 
Our hurts, sorrows, regrets, bitterness, bad habits, guilt, 
people who hurt us or make us unhappy, or people we 
haven't forgiven are our thorns.  As long as we do not 
let go, we do not forgive, we do not forget any dark area 
in our lives, they remain as thorns in our hearts.  But if 
we let go, forgive others, and forgive ourselves, our 
thorns can become roses.
 
There are no hopeless or permanent thorns. 
So make thorns roses.
 
At the end of the day, will you be sleeping on a bed of thorns, 
or on a bed of roses?
 
At the end of your life, will you be counting with God, 
more roses than thorns?
 
It's your call.
 
It's your choice.
 
Fr. Jerry Orbos, SVD
From his book Defining Moments
Reacties
 
 
 
U bent de Schepper
 
 
U bent de Schepper van
en hemel en aarde.
U hebt alles gemaakt.
Toen U alles Schiep
was alles goed
en volmaakt.
Alle eer en glorie
Aan U
de Almachtige God
 
@Beloved Daughter
Reacties
 
 
Met bloemenpracht heeft God gesierd
 
 
Met bloemenpracht heeft God gesierd het oppervlak der aarde. Wat elke dag Zijn glorie viert en dat kleurrijk verklaarde. Geheel Gods schepping zingt het lied voor Hem in lof verheven. Voor alles wat de Schepper biedt aan rijkdom en aan leven.

Wij zien de dieren in het veld de vogels in de bomen. De kleuren ons voor 't oog gesteld ons overal omzomen. Hoe mooi en weids is de natuur zover wij kunnen kijken. Dat in elk jaargetij zo puur haar schoonheid ons laat blijken.

De grote oceaan, de zee die ook van vreugde bruisen. Zij jubelen al ruisend mee wanneer wij hen doorkruisen. Zo wordt verbonden elke stem in 't lied tot God ter ere. Om lovende en prijzend Hem. al dankend Hem te eren.
 
 
Justus van Tricht
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
Eens zal de nieuwe lente komen
 
 
Eens zal de nieuwe lente komen waarop de eeuwige zomer volgt. De werkelijkheid van onze dromen wordt in Gods koninkrijk vervolgt. De schepping ligt thans nog te zuchten onder verkeerd rentmeesterschap. Dat d’ aard van mensen heeft te duchten want niemand zet de juiste stap.

Gods hart met d’ aarde zeer bewogen ziet wat gebeurt angstvallig aan. De Heer krijgt tranen in Zijn ogen om wat de aard wordt aangedaan. Maar God Hij kan het tij niet keren de mens heeft zijn verantwoordelijkheid. Om van zijn handelen te leren ook al verkrijgt hij eenmaal spijt.

God ziet Zijn schepping stil verkwijnen de aarde geeft een duidelijk signaal. Dat er teveel is aan ’t verdwijnen ten koste van ons allemaal. Toch schudt God steeds weer mensen wakker en hoopt dat zij Hem gaan verstaan. De wereld wordt straks dodenakker als alles zo maar door blijft gaan.

Hij houdt Zijn woord voor aan ons mensen, voer toch Mijn opdracht eindelijk uit. Voldoe eens eindelijk aan Mijn wensen en neem nu eens dat wijs besluit. Die heel de Schepping kan bevrijden van ’t kwaad dat haar wordt aangericht. En mens en aarde samen lijden ga mensheid wandelen in Mijn licht.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
Genesis
 
 
Hij scheidde licht en duister.
Noemde het dag en nacht.
De glorie van Zijn luister,
werd hier tentoon gebracht.
 

Hij spande heel het firmament,

over Zijn ganse aarde heen.

Zodat iedereen herkent,

Zijn macht door licht en donker heen.

 

Hij scheidde land en water,

bekleedde ’t land met groen,

schiep daarop bomen later.

Hij zou nu niet anders doen.

 

Hij wilde licht doen klaren,

de maan ’s nachts, de zon bij dag,

scheiden dagen, maanden, jaren,

zo Hij ’t met blijdschap overzag.

 

Hij liet de zeeën leven.

De lucht bekleedde Hij met veer en zang,

hun stemmen heeft Hij hen gegeven,

muziek, een eeuwigheid lang.

 

Hij schiep de dieren op het veld.

Ze krioelden door de bossen.

En allen heeft Hij hen geteld.

Gaf vogels nesten, holen de vossen.

 

Ook schiep Hij – ter Zijner eer –

de mens naar Zíjn gelijkenis,

die zou heersen naar Zíjn eer.

Dus, op aarde Zijn díénaar is.

 

En de zevende dag nam God rust,
van al Zijn scheppingsdaden
Hij overzag het, ’t was een lust.
Dat alle schepselen Hem loofden en aanbaden
 
 
Egbert Jan van de Scheer
 
Reacties
 
 
 
Hof van Eden
 
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
Reacties
 
 
De wereld is met kleur gesierd,
 
 
De wereld is met kleur gesierd, rondom zie ik de bloemen bloeien. Het levensfeest wordt blij gevierd, door al wat leeft en ik zie groeien. De jonge lammeren wit gewold, die huppelend in de weide dartelen. En in het water wordt gedold, door eenden die daar vrolijk spartelen.

Een wereld vol veelkeurigheid, ontrolt verrassend voor mijn ogen. Ook door de vogels wordt bereidt, een loflied aan God in de hoge. Instemmend zing ik met hen mee, genietend van de mooie dingen. Rivieren, bergen, meer en zee, al ’t schoons waar God mee laat omringen.

De schepping toont haar volle pracht, met steeds weer wisselende beelden. Zo schitterend door God bedacht, een wereld met bijzondere weelde. Die als een kleurig weids tapijt, mij in haar vreugde mee laat delen. Door God de Schepper wordt bereidt. en die ook gaarne schenkt aan velen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
 
 
Voleinding
 
Uit niets van niets in aardedonker
nog geen zon, geen stergeflonker,
kwam uw Woord.
Iets als een stem:
er zij licht voortaan, zo klonk er,
en daar wérd licht:
schichten, vonken, brachten leven voort
uit Hem

die al met al
voorbij het lijden
aan het einde van de tijden
met zijn Woord zal komen ooit.
Die het licht bleven verbeiden zien dat wat de Schriften zeiden
door zijn lichtglans wordt voltooid.
 
 
Adri Kortekaas
 
 

Reacties
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.
 

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren.

In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren.

God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken.

Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

 

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.

Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen.

Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven.

Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

 

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen
. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
zo onweerstaanbaar in haar uiten.
Daar blijkt niet aan voorbij te gaan,
ik moet wel tot geloof besluiten.
Want alle dingen zon en maan,
de aarde en wie daarop wonen.
Getuigen wat God heeft gedaan,
wat Hij ons door Zijn woord blijft tonen.
 

De zon en maan zorgen voor ’t licht,

zij zijn de wachters van de tijden.

Die God voor ons heeft opgericht,

en elke dag ons weer verblijden.

In ’t duister laat God ons nooit gaan,

daar blijft Hij speciaal voor zorgen.

Hij bracht ze aan de hemel aan,

de maan voor ’s nachts, de zon voor ’s morgens.

 

De sterren aan het firmament,

het uitspansel met zijn planeten.

Maken Gods grootheid ons bekend,

wat van Zijn almacht ons laat weten.

De vele dieren op het veld,

verscheidenheid aan groen en bloemen.

Alles wat van Gods liefd’ vertelt,

dat met de mens Gods naam zal roemen.

 

Er kan geen spoor van twijfel zijn,
God blijkt van alles de ontwerper. 
Hij weefde ’t scheppingskleed zo fijn,
dat ervaar ik dagelijks scherper.
De aard’ de zee al wat God schiep,
getuigen van Zijn wonderdaden.
Ja al wat God tot leven riep,
mag zich in zorg en liefde baden.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
 
 
 
 How great is our God - Chris Tomlin
 
 
The splendor of a King,
clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice

He wraps himself in Light,
and darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God,
sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing
How great is our God
 
How great is our God,
sing with me
How great is our God,
and all will see
How great,
how great is our God
 Reacties
 
 
 
 
 
Scheppingswonder
 
 
Ruisen door kruinen van ritselend blad
in stroming zo ijl en doorzichtig
als adem dat nauwelijks het gras beroert
en zachtjes rimpelt over het water
langs machtige stammen van bomen strijkt
de bloemen op hun tere stelen doet wiegen.
 
Ik voel me in een tuin vol liefde en kleur
kan enkel van deze schoonheid genieten
verwonder mij over de veelheid aan geur
en in stilte vouw ik mijn handen in gebed
in een schepping waar zoveel liefde bloeit
en door Gods adem wordt onderhouden.
 
Waarom zijn wij mensen dan niet bereid
van die schoonheid en van elkaar te houden?

 

 

door: Egbert Jan van der Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
Schepping
 
 
De aarde duister,
daarboven zweefde Gods Geest.
Zo is het geweest,
dat Zijn glorie en luister,
maakte tot een scheppingsfeest.
 

En de eerste dag,

schiep God dag en nacht op aard,

heeft daarin bewaard,

de glans van Zijn lieve lach

en rust aan de nacht gepaard.

 

En de tweede dag,

blies God Zijn adem op aard,

zodat onbezwaard,

hemel boven aarde lag,

al in vrede is bewaard.

 

Door Gods ademtocht,

ontkiemde jong groen leven,

al om te geven,

wat Gods oog zo teder zocht,

in Zijn lieflijk gegeven.

 

God bemerkte toen,

dat zon en maan tezamen,

tot tijden kwamen,

samen vormend een “seizoen”,

Hij gaf hen allen namen.

 

Wateren nog dood,

God schiep daarin vissen,

kon niet vergissen,

dat Hij al eeuwen omsloot,

in Ichtus vrê beslissen.

 

Vogels in de lucht,

Hij heeft hen van stem voorzien en kleuren,

misschien vreugd te uiten in hun vlucht

en hun pracht te laten zien.

 

De aard vol dieren,

alle beesten groot en klein,

Hij wilde er zijn,

om met hen feest te vieren,

op een aarde, puur en rein.

 

Aan het eind schiep God, de mens,

naar Zijn evenbeeld, in liefde bedeeld,

werd hij beschikt door Gods lot,

In Edens tuin ingedeeld.

 

De zevende dag, God rust van Zijn scheppingswerk,
geeft die dag Zijn merk,
opdat men na zesde dag,
rust van zwaar dagelijks werk
 
 
Egbert Jan van de Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
Schepping
 
 
mooie vlinder, met je vleugels van satijn,
wie zal toch je maker zijn?
Maar ach, dat weten we wel,
al wat groeit en bloeit,
dat buiten speelt en stoeit,
dat kwam allemaal tot stand,
door Gods scheppende hand.
Wij mogen er van genieten,
van vogels, vlinders,bloemen, die mooie margrieten.
Het is eigenlijk heel bijzonder,
ja, de schepping blijft een heel groot wonder.
 
Onbekend
 
 
Reacties
 
 
 
Peace
 
 
Close your eyes and open your heart. Relax and let your worries depart. Know that the Father is caring for you, Giving you strength to carry you through.
Ask for His guidance, as you live each day, Trusting in Him to show you the way. Soon you will find your worries all cease, Bringing you joy through God's perfect peace.
 
By Marian Jones (2003)
Reacties
 
 
 
 
 
The Rose Lyrics
 

 

Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed
 
It's the heart, afraid of breaking
That never learns to dance
It's the dream, afraid of waking
That never takes the chance
It's the one who won't be taken
Who cannot seem to give
And the soul, afraid of dying
That never learns to live
 
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
for the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed
That with the sun's love, in the spring
Becomes the rose
 
 
 
Bette Midler
Reacties
 
 
 
 
 
Park Fountain artist Lene Alston Casey 32x265 CLEARANCE
 
 
Memory Garden 
 
A blackbird sang its late sweet song
As dusk began to fall
And outside in the garden
I thought I heard you call
The garden was your pride and joy
Created just for me S
o it wouldn't be surprising
It is here you'd want to be

The perfume of the roses
Hangs sweetly in the air
The petals fall so gently
And scatter everywhere
Roses are a symbol Of love
that's pure and true
So when the roses bloom
I'll always think of you

Lilies as white as snowflakes
You cherish them so much
And now my heart is aching
As I miss your loving touch
They remind me of the day
We were joined in wedded bliss
Lilies in my bouquet
And the magic of your kiss

Honeysuckle grows...
The common hedgerow kind
It has the sweetest scent
Leaves a memory behind
I recall the times spent
Here on tranquil summer days
Wondrous days we shared
Until we went our seperate ways

Flowers in the garden
Blooming everywhere
Reminding me of lost love
And grief that's hard to bear
In the centre of it all stands
A weeping willow tree
It seems to share my mood
As it sheds its tears for me

Somewhere another garden
I'm sure that you now tend
And in the one you left behind
I pray my heart will mend
So until we meet again
Here me whisper dear goodnight
You left our lovely garden
When God called you to the Light
 
(C) 2002 Marian Jones
 
Garden Arbor artist Egidio Antonaccio 26x20
 
  

Reacties

 

 

Late Summer artist Lene Alston Casey 20x26

 

 His hands in mine

 In my younger, long ago days

I ran in the fields of my youth
Playing in the rays of the sunshine
It was there I know, in my heart The Lord placed...
His hands in mine

Not long ago...
Carrying my tackle and pole
Walking through the woods of my innocence
Looking for the pond that glittered and shined
Of crystal waters fished so long ago
We sat together near the waters edge
As He placed...
His hands in mine

Just yesterday...
We walked the meadow together
Watching the deer graze on clover so sweet
Like candy held before my inner childs eyes
His inspiration and gift, I found devine
As He placed...
His hands in mine

Someday...
As we make new memories...
beyond the crystal shores
In all the beauty and glory to shine
Like a baby... I'll take my first steps, again
As the Lord places...
His hands in mine

By Brenda Conley (c) 2003

 

Willow Park Lake artist TC Chiu 22x28

 

 

Reacties
 
 
 
 
Music in the air
 
 
She danced among the lily pads
As she splashed within the spring
There I listened to the songs
Of joy she would sing
What a sight it truly was
A blessing in disguise
With the wings of purest blue
Held right before my eyes
Thanking God for this precious life
Even as small, as some might think it be
In His creation,
it's the beauty that I see
Then as I stood up It was time to go my way
Pausing for a moment
I look at her and say
"Thank you for the melodies
The music of the air
My wish for you is gentle winds
To carry you here and there
May you find a lovely tree
To build your nest upon And know in my moment
I was so truly blessed from up above
In the voice God has given you
Filled with natures song of love"
 Brenda Conley
 
 
 
Reacties

 

 

 

A little peace of heaven

 

want to take my time and walk within the garden

Of springs beauty and tranquility

Where God adds so many colors

For my bless filled eyes to see

I want to smell the roses

Gaze upon the morning glories, too

As they glisten and sparkle like diamonds

In the early morning dew

I want to plant my seeds

And watch them sprout and grow

So when others walk beside me

They will see the love I’ve sowed

And as I pray in the garden

My knees touch the soft and giving ground

I thank God for all my blessings

This little piece of Heaven… I’ve found

And if you wish to pluck a flower

“Please do”, I always say

“But, if you really like…

You can have… a big bouquet”

When my hands can no longer work the soil

When my planting days are through

In all the joy this garden has given me

I’ll happily pass it on... to you

 

Brenda Conley

 
 
Reacties

 

 

 

 

Als ik maar weet

 

Als ik maar weet dat in dit moeilijk leven

Ik met mijn zorgen nooit alleen zal staan

Dat al mijn schulden en zonde is vergeven

en dat ik altijd naar U toe mag gaan

 

Als ik maar weet dat niets mij ooit zal scheiden

van uwe trouw en van uw liefde Heer

Dat U mij zorgzaam aan uw hand zal leiden

opdat ik mijn nite nodelaas bezeer

 

Als ik maar weet, o Heer,

dat ik mijn zorgen in mijn verdriet,

mijn moeite en mijn pijn

altijd uw grote liefde ligt verborgen

zodat ik ondanks alles blij kan zijn

 

Als ik maar weet dat in mijn laatste dagen

als ik misschien niet eens meer bidden kan

de Geest voor mij om hulp en steun zal vragen

zodat ik rust zal hebben Heer, ook dan Mijn kind,

 

Je weet toch wel dat in dit leven je nooit Mijn steun,

Mijn liefde heb ontbeerd!

Mijn vader heeft ook jou aan mij gegeven

 Je naam staat in mijn handen gegraveerd

 

Br. van Staaveren  

Reacties

 

 

 

 

 

Eens komt er een tijd

 

Eens komt er een tijd dat wij zullen gaan

En zullem wij voor een grote witte troon staan

De leugen, de waarheid is gedaan

Het oordeel zal komen als wij daar staan

Van wat wij hier op aarde hebben gedaan.

Grote en kleinen zullen daar staan

En de boeken zullen worden open gedaan

Wie is geschreven in het boek des levens

mag Gods Koninkrijk binnengaan

God is waardig Zijn oordelen zijn altijd rechtvaardig

Wees bereid voor die tijd

Als Hij komt voor zijn Bruid

"Niemand weet wanneer die dag

en dat moment zullen aanbreken,

ook de hemelse engelen en de Zoon niet,

alleen de Vader weet het."

"Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,

van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.

Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien,

zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten."

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt."

 

(Matteüs 24:36, 40-42)

Reacties

 

 

 

 

Ik zag een schitterende roos

 

Ik zag een schitterende roos,

die zacht en kleurrijk stond te bloeien.

Die God in Zijn liefd' voor mij koos,

om samen met mij op te groeien.

Om in Gods perk met andere rozen,

die stonden in Zijn levenstuin.

Dicht bij elkander te verpozen,

verschoont van onkruid, ander puin.

Maar op een dag sneed God haar af,

die roos werd van mij weggenomen.

En zich aan Hem toen overgaf,

om voorgoed bij Hem thuis te komen.

Nu staat zij in een van Gods vazen,

en siert zij 't hemelse buffet.

Waar zij zich blijde mag verbazen,

daar waar God haar heeft neergezet.

De mooie jaren zijn voorbij,

van samen geuren en genieten.

Van ik met haar en zij met mij,

met rondom ons vergeet-mij-nieten.

Maar God heeft aan mij laten weten,

dat Hij een goede tuinman is.

Die mij ook nimmer zal vergeten,

en bijstaan in mijn groot gemis.

Ook mij wacht eens een gouden vaas,

die komt te staan naast mijn beminde.

Als Hij mij door de laatste waas,

van mijn verdriet haar terug laat vinden.

Als God mijn leven heeft doen snoeien,

zet Hij mij zachtjes naast haar neer.

Om in Zijn hemel op te bloeien,

naast haar te geuren tot Zijn eer.

 

Ik zag een schitterende roos,

die zacht en kleurrijk stond te bloeien.

Die God in Zijn liefd' voor mij koos,

om samen met mij op te groeien.

Om in Gods perk met andere rozen,

die stonden in Zijn levenstuin.

Dicht bij elkander te verpozen,

verschoont van onkruid, ander puin.

Maar op een dag sneed God haar af,

die roos werd van mij weggenomen.

En zich aan Hem toen overgaf,

om voorgoed bij Hem thuis te komen.

Nu staat zij in een van Gods vazen,

en siert zij 't hemelse buffet.

Waar zij zich blijde mag verbazen,

daar waar God haar heeft neergezet.

De mooie jaren zijn voorbij,

van samen geuren en genieten.

Van ik met haar en zij met mij,

met rondom ons vergeet-mij-nieten.

Maar God heeft aan mij laten weten,

dat Hij een goede tuinman is.

Die mij ook nimmer zal vergeten,

en bijstaan in mijn groot gemis.

Ook mij wacht eens een gouden vaas,

die komt te staan naast mijn beminde.

Als Hij mij door de laatste waas,

van mijn verdriet haar terug laat vinden.

Als God mijn leven heeft doen snoeien,

zet Hij mij zachtjes naast haar neer.

Om in Zijn hemel op te bloeien,

naast haar te geuren tot Zijn eer.

 
Justus A. van Tricht
Reacties

 

 

 

De klaproos

 

De klaproos groeit in 't woeste zand,

naast een fabriek vol uitstoot.

Met glans met pracht en zwarte rand,

de rest op 't gras na is al dood.

De klaproos groeit als uitverkoren,

in 't Goddelijk licht van de natuur.

Maar ook zijn blaadjes gaan verloren,

zichzelf al zaaiend op den duur.

Verlossing door Gods licht ontstoken,

ook in die barre woeste grond

Een roos in Bethlehem ontloken,

waar menigeen het Kindeke vond.

God Zoon groeit op als uitverkoren,

in 't Goddelijk licht van de natuur.

De Zaligmaker ons geboren,

Zichzelf al zaaiend op den duur.

 

onbekend

Reacties

 

 

 

 

Bloemetje

 

Een bloemetje mooi van kleur fijn van geur.

Een bloemetje maakt vaak blij en geeft ook troost.

Je hebt ze in alle soorten en kleuren met fijne geuren en mooie vormen.

Zij verkondigen Gods Lof zonder maar wat te zeggen.

Een bloemetje, geeft aandacht aandacht voor elkaar.

Denken aan anderen die het moeilijk hebben en zeggen: ik denk aan je.

Een bloem maakt zich geen zorgen om wat hij aan zal doen.

Een bloem maakt zich niet druk om wat hij eten zal.

Er wordt gezorgd voor de bloem en krijgt zijn eten en drinken op tijd.

Laten wij ook leren om niet bezorgd te zijn en onze handen in die van God te leggen.

Hij zorgt voor jou

Hij houdt van jou

Hij is blij met je

Je bent een Parel in Zijn Hand.

Kunnen wij net zoals de bloem onze handen opheffen

in dankzegging en lofprijs tot God onze Heer.

 

onbekend 
Reacties

 

 

 

Bloeien als een roos

 

Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos,

ja jubelend getuigen: Gods heil is grenzeloos!

Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast,

want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last!

Dan zal er water komen, ontspringen een fontein!

Een beek zal overstromen, een tuin wordt de woestijn!

God zal een weg gaan banen, een weg die heilig is

en ieder zal beamen dat die weg veilig is!  

 

onbekend

Reacties
 
 
 
Als een bloem op het veld
 
Als een bloem op het veld,
Zo is ook de mens. Die ene bloem kijkt om zich heen,
Ziet een veld om zich heen met de mooiste bloemen in groepjes bij elkaar.
En hij staat daar alleen,
En geen enkele andere bloem kijkt ernaar. Zij zijn mooi en pronken met hun schoonheid,
Maar hij is al wat ouder en een beetje verdord.
Die ene bloem voert daar de strijd,
Hij leeft waarschijnlijk nog maar kort. Maar toch is deze bloem tevreden,
De zonnige lucht verdwijnt langzaam uit het zicht.
Hij denkt aan zijn verleden,
In de verte komt een donkere wolk aan het licht. Hij heeft de zonnige tijd mogen meemaken,
Zij moeten nu de donderwolken trotseren.
Hij ziet hoe de mooie bloemen hun gesprekken staken,
En hun gezichten naar de lucht toe keren. Dan komt de wind en laat zich over het veld horen,
De steel van die ene bloem knakte en hij ging dood.
Niemand heeft een bijzonder iemand aan deze bloem verloren,
Maar die zo mooie bloemen zaten nu in nood. Die eenzame lelijke bloem had een zonnig leven,
De anderen moesten nu in donkerheid staan.
Er was nu niets meer wat die lelijke bloem hun nog kon geven.
Zij moesten nu hun verdiende weg gaan. Als een bloem op het veld,
Zo is ook de mens.
 
 Marianne van Zoest
Reacties

 

 

 

 

 

 

Al zou de vijgeboom niet bloeien,

 

Al zou de vijgeboom niet bloeien,

geen opbrengst aan de wijnstok zijn,

toch zal mijn beker overvloeien

want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

Al draagt ook de olijf geen vruchten

ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten

die zelfs mijn hoofhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide

en staat geen rund meer in de stal

toch zal ik mij in Hem verblijden,

die is, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,

zodat ik op mijn hoogten treed,

'k Zal mij aan Zijn beloften binden,

en word met Zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,

ik zal hen met Gods woord verslaan.

Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,

al klaagt de boze mij ook aan.

Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:

de Here Here is mijn kracht,

en ied're vijand zal zich buigen voor Hem

die alles heeft volbracht

 

onbekend

Reacties

 

 

 

Ik ga op zoek naar Hem

 

Ik ga op zoek naar Hem

Naar de poort die mij verder leidt in Hem

Naar de Redder van mijn ziel

Naar mijn eeuwige Vader

Ik ga Hem vinden

Mijn Geliefde, Toekomstige Bruid

Ik ga Hem leren liefhebben

De onrust neemt toe in mijn hart

Mijn gedachten zeggen: Zet de tv aan

Mijn hart zegt: Vind de rust in Hem

 

Met heel m’n hart probeer ik

Met heel mijn hart schreeuwt en verlangt naar Hem  

En nu staat Hij daar mijn verlangen,

Mijn Bruid waar ik uitverkoren voor ben,

Jehova Jireh, mijn geneesheer en bevrijder

Die mijn liefde toekomt,

Ik ga Hem leren liefhebben en wil Hem dienen

Ik wil zijn hartenklop leren kennen,

Ik wil heilig leven voor Hem,

Ik wil Hem alleen!

 
@Silvana Schasfoort http://mercy.pimpblog.nl/
Reacties
 
 
 
 
 
 
A Sunbeam In The Garden Of Life
 
 
Have you prayed for another
Deep in sorrow and strife?
Then my friend you're a sunbeam
In the garden of life.

Do you pray for another?
When their tears gently flow?
Do you tell them that Jesus
Loves and cares for them so?

Did you tell them that Jesus
Will pick them up if they fall?
He'll bring comfort and peace
If on His name they will call.

If you've said Jesus loves them
And will end pain and strife,
Then my friend you're a sunbeam
In the garden of life.

Copyright Gloria Martel
 
Reacties

 

 

 

 

 

In the garden of my soul
 

In the garden I cross the bridge

Inhaling the days of my life

I often reflect in the mirrored waters below

In my celebrations and moments of strife


There I cross over, sitting in a field of rainbow petals

Among the rows of my planted seeds

Sometimes my fingers have grasped the thorns

As I felt the pain of my misdeeds


It is never impossible, for drought cannot kill the seed

In the planting of hope, compassion and love

For we always have saving grace

Raining from the Heavens above


And when the weeds of doubt and shame

Emerge from my gardens floor

It is there;

I get down on my knees... plucking them Saying,

"I need you never more"


There I stop to smell the faint scent of Heaven

"In the garden of my soul"

The journey is all mine... I rejoice!

It is the Lords path that I have chose


By Brenda Conley (c) 2003 

 


Reacties

 

 

 

 

 

In the garden of my soul

 

In the garden

I cross the bridge

Inhaling the days of my life

I often reflect in the mirrored waters below

In my celebrations

and moments of strife

There I cross over,

sitting in a field of rainbow petals

Among the rows of my planted seeds

Sometimes my fingers have grasped the thorns

As I felt the pain of my misdeeds

It is never impossible,

for drought cannot kill the seed

In the planting of hope,

compassion and love

For we always have saving grace

Raining from the Heavens above

And when the weeds of doubt and shame

Emerge from my gardens floor

It is there; I get down on my knees... plucking them

Saying, "I need you never more"

There I stop to smell the faint scent of Heaven

"In the garden of my soul"

The journey is all mine... I rejoice!

It is the Lords path that I have chose

 

Brenda Conley

Reacties

 

 

 

God's garden

 

God made a beatous garden

With lovely flowers strown,

But one straight, narrow pathway

That was not overgrown.

And to this beauteous garden

He brought mankind to live,

And said: "To you, my children,

These lovely flowers I give.

Prune ye my vines and fig trees,

With care my flowerets tend,

But keep the pathway open

Your home is at the end."

Then came another master,

Who did not love mankind,

And planted on the pathway

Gold flowers for them to find.

And mankind saw the bright flowers,

That, glitt'ring in the sun,

Quite hid the thorns of av'rice

That poison blood and bone;

And far off many wandered,

And when life's night came on,

They still were seeking gold flowers,

Lost, helpless and alone.

O, cease to heed the glamour

That blinds your foolish eyes,

Look upward to the glitter

Of stars in God's clear skies.

Their ways are pure and harmless

And will not lead astray,

Bid aid your erring footsteps

To keep the narrow way.

And when the sun shines brightly

Tend flowers that God has given

And keep the pathway open

That leads you on to heaven.

 

Robert Frost

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl